Linux systemctl 概览

引用https://www.ruanyifeng.com/blog/2016/03/systemd-tutorial-commands.htmlhttps://www.ruanyifeng.com/blog/2016/03/systemd-tutorial-part-two.htmllnln的功能是


linux shell(bash) 入门(二)

引用https://wangdoc.com/bash/quotation.html引号和转义\ 转义某些字符在 Bash 里面有特殊含义(比如$、&、*),如果想要原样输出这些特殊字符,就必须在它们前面加上反斜杠,使其变成普通字符。这就叫做“转义”(escape)。$ echo \$date


linux shell(bash) 入门(一)

[user@hostname] $前缀是用户名(user)加上@,再加主机名(hostname)($)是命令行环境的提示符。根用户(root)的提示符,不以美元符号($)结尾,而以井号(#)结尾,用来提醒用户,现在具有根权限。